Projekt pt. „Nowy żłobek „Guziczek” w Krośnie i w Jaśle”

 

.  

 

 

 

 

O projekcie

W naszym punkcie realizowany jest projekt pt. „Nowy żłobek „Guziczek” w Krośnie i Jaśle” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Wartość projektu: 1 036 439,13 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 856 439,13 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 30 rodzicom/opiekunom prawnym (28 kobietom i 2 mężczyznom) zamieszkującym na terenie Gminy Krosno i powiatu krośnieńskiego oraz powiatu jasielskiego poprzez utworzenie 2 nowych podmiotów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Krośnie (10 m-c) i w Jaśle (20 m-c) w okresie od 01.07.2018 do 31.08.2022.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.08.2022 r.

Wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 662 828 983

Rekrutacja
Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

1. Status na rynku pracy rodzica/opiekuna prawnego opiekującego się dzieckiem do lat 3:

* os. bezrobotna,
* nieaktywna zawodowo lub
* pracująca przebywająca na urlopie związanym z urodzeniem dziecka.

2. Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat/ zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia.

3. Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tygodni na dzień rozpoczęcia przez rodzica/opiekuna prawnego udziału w projekcie

4. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Krosno, pow. krośnieńskiego lub jasielskiego.

Dodatkowe punkty będą przyznawane:
1. Niepełnosprawność kandydata, drugiego rodzica/op. pr., dziecka, rodzeństwa – 10 pkt
2. Wielodzietność – 5 pkt
3. Samotne wychowywanie dziecka – 5 pkt
4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 5 pkt
5. Kandydat jest bezrobotny lub nieaktywny zawodowo – 30 pkt

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacji