PROJEKT PT. ŻŁOBEK „GUZICZEK” – WSPARCIE RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY

 

.  

 

 

 

O projekcie

W naszym punkcie realizowany jest projekt pt. Żłobek „Guziczek” – wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Wartość projektu: 1 392 146,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 176 146,40 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 35 rodzicom/opiekunom prawnym (33 kobietom i 2 mężczyznom) z GM Krosno i powiatu krośnieńskiego poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Krośnie w okresie 30 miesięcy od 01.03.2020 do 31.12.2022.

Wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 662 828 983

Rekrutacja

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

 1. Status na rynku pracy rodzica/opiekuna prawnego opiekującego się dzieckiem do lat 3: 
 • os. bezrobotna, 
 • nieaktywna zawodowo lub 
 • pracująca w tym przebywająca na urlopie związanym z urodzeniem dziecka.
 1. Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat/ zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia.
 2. Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tygodni na dzień rozpoczęcia przez rodzica/opiekuna prawnego udziału we wsparciu.
 3. Zamieszkują, uczą się lub pracuje na terenie Gminy Krosno, pow. krośnieńskiego.

Dodatkowe punkty będą przyznawane: 

 1. Niepełnosprawność kandydata/op. pr., dziecka – 10 pkt
 2. Wielodzietność – 5 pkt 
 3. Samotne wychowywanie dziecka – 5 pkt 
 4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 5 pkt 
 5. Kandydat jest bezrobotny lub nieaktywny zawodowo – 7 pkt 

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacji